Tuyên bố từ chối trách nhiệm & Thông báo vi phạm bản quyền

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Modapkpro.co Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình trừ trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản hoặc điều khoản bổ sung.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm với thông tin được đăng bởi người dùng.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào kết quả từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc tải xuống nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi.
  • Điều khoản này có thể thay đổi Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản này để phù hợp vào bất cứ lúc nào. Bạn phải đồng ý với những thay đổi để tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

CÁCH THỨC BÁO CÁO KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Khi nhập khoản vi phạm bản quyền, điều kiện cần bao gồm:

  1. Chữ ký hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu độc quyền được cáo buộc vi phạm.
  2. Xác định tác phẩm bản quyền bị khiếu nại đã bị vi phạm.
  3. Xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc đối tượng vi phạm và cung cấp thông tin đầy đủ để trang web có thể xác định tài liệu.
  4. Tất cả thông tin cần được lưu giữ một cách hợp lý để trang web có thể liên hệ với bên khiếu nại, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và nếu có, địa chỉ email được sử dụng để liên hệ.

Thủ tục khiếu nại cần phải đi kèm với một tuyên bố cho biết bên khiếu nại tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hoặc không được phép theo pháp luật.

Bên khiếu nại cần phải tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ chịu hình phạt nếu được chứng minh rằng báo cáo đã được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

 

Việc không cung cấp đủ thông tin trên có thể làm chậm quá trình giải quyết khiếu nại DMCA.

THÔNG BÁO VÀ PHẢN HỒI

Quy trình: Nếu chúng tôi nhận được thông báo vi phạm bản quyền hợp lệ, Modapkpro.co sẽ nhanh chóng phản hồi bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc đối tượng vi phạm.

Tuy nhiên, tất cả các tuyên bố này sẽ được xem xét và xác minh là có hiệu lực bởi trang web theo quyết định độc lập của nó. Trang web của chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của DMCA khi nhận được thông báo phản đối.

XỬ LÝ VI PHẠM

Trong một số trường hợp đặc biệt, trang web có thể chấm dứt quyền ủy quyền của người dùng hệ thống hoặc mạng của mình nếu người đó vi phạm nhiều lần.

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách của trang web là quản lý và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn được xác định là hợp lý trong các trường hợp, tức là các biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu bản quyền sử dụng để xác định hoặc bảo vệ các tác phẩm có bản quyền.